Spring til indhold

Tillid – dit team er ingenting uden …

  Tillid er en grundlæggende faktor i teamarbejde. Tillid er det basale overlevelsesinstinkt fra urmennesket og stammesamfundet og kerneforståelsen for at kunne overleve som flok og individ.

  Vores hjernes opfattelse af tillid er med til at præge vores syn på verden generelt – gennem handlinger, sociale konstellationer, familiestrukturer, arbejdsteams og sågar arbejdspladser. Man kan opfatte tillid som menneskets værktøj, når det handler om scanning og vurdering af et sikkert miljø med ligesindede, hvor vi kan agere, trives og leve.

  Tillid er også et individuelt præferenceparameter. Det er nedarvet og tillært fra forældre, familie og andre faktorer i vores liv, heriblandt den kultur, vi lever i og hvilken del af verden, hvilket for vores vedkommende vil sige det nordlige Europa, der er præget af et protestantisk menneskesyn og samfundsfortolkningsbillede.

  Fordi tillid er et individuelt præferenceparameter, kan vi aktivt vælge at opbygge eller nedbryde tillid hos andre. Vi analyserer og vurderer primært tillid til hinanden på fire forskellige egenskaber:

  Åbenhed: Jeg er udadvendt og imødekommende over for dig. Invitation til at være åben.

  Accept: Du er i orden (OK), sådan som du er – stor tolerance.

  Pålidelighed: Du kan stole på vores aftaler. Det, jeg lover, det holder jeg.

  Ærlighed: Jeg står bag det, jeg siger. Du ved, hvor du har mig.

  Hvis en af disse fire egenskaber ikke er til stede eller ikke fungerer ved mødet med nye mennesker, bliver vi utrygge og mistænksomme. Vi er som mennesker ret gode til at spotte om nogen ikke virker overbevisende.

  Samarbejde i teams kan lide enormt under manglende tillid med alvorlige konsekvenser, hvis teammedlemmerne ikke stoler på hinanden. Store egoer, behovet for at have ret eller for at overgå hinanden, giver ikke plads til gensidig tillid. I en sådan konstellation beder ingen om hjælp fra de andre eller tilbyder deres egen hjælp. Man bruger sin energi på at forsvare sig selv i stedet for at tage fat på sine opgaver. Hvis teamets medlemmer ikke er åbne over for hinanden og tør sætte ord på deres indbyrdes styrker og svagheder, er det umuligt at skabe tillid til hinanden, og konflikt er uundgåeligt.

  “Trust is knowing that when a team member does push you, they’re doing it, because they care about the team.” (Lencioni)

  I 2016 blev der lavet en omfattende undersøgelse i USA af tillid i organisationer, som professor Paul J. Zak stod i spidsen for. Hundredvis af virksomheder og individer blev analyseret i en periode, der strak sig over 10 år. Det interessante var, at han inddelte organisationer i to kategorier: virksomheder med lav tillidskultur og virksomheder med høj tillidskultur. Tillidskultur skal ses som tillid i forhold til interaktionen mellem medarbejdere og ledelsestrin samt mellem teams på kryds og tværs. Resultaterne er procentforskelle inden for udvalgte trivselsfaktorer for mennesker på arbejdspladser.

   Det, Paul J. Zak kom frem til, var, at i virksomheder med en høj tillidskultur præsterede og trivedes ansatte væsentligt bedre sammenlignet med virksomheder med en lav tillidskultur.

  Virksomheder med høj tillidskultur havde:

  74 % mindre stres

  106 % mere energi på arbejdspladsen

  50 % højere produktivitet

  13 % færre sygedage

  76 % mere engagement

  29 % højere tilfredshed med livet generelt

  40 % mindre udbrændte medarbejdere.

  Dvs. virksomhederne med en høj tillidskultur mellem ansatte præsterede procentmæssigt højere end virksomheder med en lav tillidskultur. Konklusionen var, at tillid fordrede grobund for større engagement, medbestemmelse og følelsen af at bidrage til det fælles. Og ikke mindst troen på at ens indsats gør en forskel.

  Tillid handler om at have en positiv indstilling til andre mennesker. At man som udgangspunkt tror, de er kompetente, gode og ærlige. Tillid er ikke det modsatte af ledelse og styring, men en anden form for ledelse og styring, der består i ’besluttet risiko’, og i at behandle medarbejderne som voksne, ansvarlige mennesker. Tillidsfyldte relationer medarbejdere og ledelse imellem er en værdifuld kapital på lige fod med økonomi, viden og maskiner. Organisationer er afhængige af denne menneskelige kapital for at løse organisationens kerneopgaver. Og mennesker er afhængige af hinanden for at kunne levere, præstere, vokse og trives.

  Ha’ en fantastisk dag derude!

  Janus

  Spread the love