Spring til indhold

HEXES ApS forretningsbetingelser

Formålet med standardbetingelserne er at regulere enhver aftale mellem HEXES Aps og en kunde. Det betyder, at der i nogle tilfælde vil være overflødige sektioner i kontrakten.

1. ANVENDELSESOMRÅDE


Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på enhver aftale mellem HEXES Aps og en kunde (”Kunden”) om levering af konsulentydelser, medmindre andet skriftligt er aftalt.

2. PARTERNES FORPLIGTELSER


2.1. De ydelser, som HEXES ApS skal levere, (”Ydelsen”) skal beskrives i et tilbud (”Projektbeskrivelsen”) i forbindelse med indgåelsen af aftalen mellem HEXES ApS og Kunden. 

2.2. Kunden er ansvarlig for de opgaver, Kunden skal varetage ifølge Projektbeskrivelsen, eller med rette forudsat af HEXES ApS. Det påhviler herudover Kunden at forsyne HEXES ApS med oplysninger og assistance, materiale, data, faciliteter og ressourcer, som er nødvendige for HEXES ApSs levering af de aftalte ydelser. Tidsestimaterne i Projektbeskrivelsen er bestemmende for omfanget af de beskrevende opgaver.

2.3. HEXES ApS skal så vidt muligt overholde aftalte tidsplaner. Hvis HEXES ApS er ansvarlig for projektledelsen, skal HEXES ApS foretage løbende opfølgninger på projektet og informere Kunden om enhver indtrådt eller mulig fremtidig forsinkelse.

2.4. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er HEXES ApS ikke forpligtet til at tilvejebringe et bestemt resultat for Kunden ved leverance af selvstændige konsulentydelser. Tidsangivelser for levering af konsulentydelser er omtrentlige, medmindre andet skriftligt aftales.

2.5. 2.5. Ændringsønsker skal fremsættes skriftligt. Ved ændringer af projektet eller nye opgaver, skal der foreligge et skriftligt aftalegrundlag (f.eks. en e-mail, der bekræftes af den anden part), der bl.a. beskriver ændringernes konsekvenser for resten af projektet, herunder aftalte tidsplaner og økonomi.

3. PRISER OG BETALINGSVILKÅR


3.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal Kunden betale for HEXES ApSs ydelser efter medgået tids- og materialeforbrug, og ved fast pris eller estimat, betales 50% af kontraktsummen ved godkendelse af projektplanen og 50% ved projektafslutning. Klippekort til coachingydelser (executive eller team coaching) betales altid up front. 

3.2. HEXES ApSs til enhver tid gældende timesatser gælder i forbindelse med leveringen af Ydelsen. Gældende timesatser og øvrige priser fremgår af Projektbeskrivelsen. Eventuelle rabatter i forhold hertil fremgår af Projektbeskrivelsen. Herudover kan priserne reguleres med et varsel på 60 dage til udgangen af en måned.

3.3. Transportudgifter debiteres efter statens gældende takster ved kørsel i egen bil og ellers ved refusion af den dokumenterede og rimelige transportudgift. Øvrige aftalte udgifter til f.eks. leje af lokaler eller udstyr, forplejning m.v. refunderes af Kunden mod fremsendelse af dokumentation for udgiftens afholdelse. Udgifter er ikke indeholdt i estimater eller faste priser, medmindre dette er aftalt.

3.4. Alle beløb er anført i danske kroner og eksklusiv moms og øvrige afgifter.

3.5. Ved aftale om timepris fakturerer HEXES ApS vederlag for Ydelsen månedligt bagud med specifikation af datoer, tidsforbrug og det udførte arbejde, medmindre der er fastsat en betalingsplan.

3.6. Fakturaer forfalder til betaling fjorten (14) dage efter fakturadatoen. Ubetalte beløb forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens sats.


4. RETTIGHEDER

4.1. HEXES ApS har alle rettigheder til materiale, der udvikles i forbindelse med udførelsen af opgaver for Kunden, herunder skabeloner, rapporter, design, formater, specielt udviklet eller tilpasset programmel, vejledninger, hjælpetekster m.v., mens Kunden erhverver en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret hertil. Brugsretten er betinget af Kundens betaling af det aftalte vederlag for projektet.

4.2 Kunden har alle rettigheder til egne data samt til indhold, design og layout, som Kunden selv har udviklet.

5. GARANTIER


5.1. HEXES ApS indestår for, at alt arbejde i henhold til aftalen om leveringen af Ydelsen udføres i henhold til god skik.

6. ANSVAR


6.1. HEXES ApS er ansvarlig for Kundens økonomiske tab som følge af fejl og mangler ved det leverede og andre ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige regler, dog med følgende begrænsninger:

6.1.1. HEXES ApS hæfter i intet tilfælde for drifts- og avancetab eller andre indirekte tab, herunder tab af data.

6.1.2. I intet tilfælde er HEXES ApS ansvarlig, såfremt ansvaret beror på forhold, der ligger uden for HEXES ApSs kontrol, herunder bl.a. strejke, lockout, strøm- eller forsyningssvigt, brand, oversvømmelse samt underleverandørforhold.

6.3. HEXES ApSs ansvar er i alle tilfælde for det enkelte ansvarspådragende forhold begrænset til summen af det vederlag, som Kunden har betalt for den ydelse, som det ansvarspådragende forhold relaterer sig til, i de seneste 12 måneder forud for kravets opståen. I intet tilfælde kan HEXES ApSs samlede, kumulerede ansvar, uanset ansvarsgrundlag, overstige et beløb svarende til summen af det vederlag, Kunden har betalt til HEXES ApS i henhold til parternes aftale om leveringen af Ydelsen.

7. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED


7.1. Hver af parterne forpligter sig over for den anden part til at hemmeligholde know-how, forretningshemmeligheder, person- og kundeoplysninger eller øvrige fortrolige oplysninger. Hemmeligholdelsesforpligtelsen gælder ikke for oplysninger, som på tidspunktet for videregivelsen var tilgængelig for offentligheden, eller såfremt den anden part kan godtgøre, at den part, som modtog de pågældende oplysninger, på tidspunktet for modtagelsen allerede var bekendt med oplysningerne, eller såfremt de pågældende oplysninger på dette tidspunkt var tilgængelige for modtageren på anden lovlig vis.

7.2. Hver part forpligter sig over for den anden part til at pålægge ansatte og underleverandører en tilsvarende hemmeligholdelsesforpligtelse.

7.3. HEXES ApSs behandling af oplysninger om Kundens ansatte, kunder eller andre af Kundens data sker på Kundens vegne og i henhold til dennes instruks. HEXES ApS er alene berettiget til at behandle disse oplysninger som led i opfyldelsen af en aftale med Kunden.

7.4 HEXES ApS har iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at Kundens data, som behandles i HEXES ApSs it-systemer, ikke tilintetgøres, forringes, kommer til uvedkommendes kundskab eller misbruges på anden vis.

8. OPSIGELSE


8.1 Aftaler om konkrete opgaver og projekter, der gennemføres inden for et bestemt afgrænset tidsrum, kan ikke opsiges af nogen af parterne. Aftaler om vedvarende levering af ydelser, kan opsiges af begge parter med tredive (30) dages skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. Forudbetalinger refunderes ikke ved opsigelse.

9. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER


9.1. Bindende meddelelser: Opsigelse og andre meddelelser kan sendes med bindende virkning til HEXES ApS på e-mailadressen hexes@hexes.dk. HEXES ApS kan med bindende virkning sende meddelelser til de e-mailadresser, som Kunden tidligere har anvendt i korrespondance med HEXES ApS om kontrakten.

9.2. Underleverandører: HEXES ApS er berettiget til at overlade dele af Aftalens opfyldelse til underleverandører, dog ikke uden at orientere Kunden herom. HEXES ApS hæfter overfor Kunden for underleverandørers leverancer ganske på samme måde som for egne leverancer.

9.4 Ophævelse: Aftalen mellem parterne kan ophæves ved skriftlig meddelelse til den anden part i tilfælde af (i) den anden parts konkurs, betalingsstandsning eller åbning af forhandlinger om tvangsakkord, eller (ii) hvis den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser og undlader at bringe misligholdelsen til ophør senest 30 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav herom. En eventuel ophævelse har alene virkning for fremtiden (”ex nunc”).

9.5 Tvister: Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som værneting i første instans og behandles under anvendelse af dansk ret.

Senest opdateret august 2023